El Nam:n Asiakasrekisteri: Tietosuojaseloste

Kerromme tässä tietosuojailmoituksessa, kuinka El Nam kerää, käsittelee, luovuttaa ja suojaa asiakkaidensa (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Asiakas voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

El Nam tarkoittaa jäljempänä tällä tietosuojaselosteella El Nam Oy:tä.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat seuraavat:

- El Nam:n ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja kehittäminen.

- Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen, voittojen toimittaminen sekä voittajien julkaiseminen kilpailun sääntöjen mukaan.

- El Nam:n verkkosivujen tekninen ylläpito ja tietojen analysointi.

Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun vastaanotamme Asiakkaan asiakaspalautteen sähköpostitse tai Asiakas osallistuu El Nam:n järjestämään arvontaan.

Lähtökohtaisesti lainmukainen käsittelyperuste on Asiakkaan oma suostumus käsittelylle. Vaihtoehtoisesti tilanteessa, jossa El Nam ei ole erikseen saanut Asiakkaan suostumusta, henkilötietojen käsittely voi perustua oikeutettuun etuun asiakassuhteessa. Oikeutettu etu käsittelyperusteena perustuu lakiin ja sen käyttö edellyttää, että rekisterinpitäjä huomioi rekisteröidyn edut ja oikeudet erityisen tarkkaan suhteessa rekisterinpitäjän intresseihin.

Henkilötietoja saadaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan antamien henkilötietojen perusteella Asiakkaalle ei esimerkiksi toimiteta suoramarkkinointia ilman Asiakkaan antamaa nimenomaisesta suostumusta tai käsitellä muulla tavoin tämän selosteen vastaisesti.

Millaisia tietoja minusta kerätään ja mitkä ovat tiedon lähteet?

Tietoja kerätään suoraan Asiakkaalta itseltään, kun Asiakas on yhteydessä El Nam:iin esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseksi tai kilpailuun osallistumiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, luvat ja suostumukset.

El Nam:n verkkosivujen käytöstä kerätään käyttäjää koskevia tietoja kuten IP-osoite, selaininformaatio ja käyntiajankohta.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

El Nam:lla henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi.

Tietoja luovutetaan seuraaville El Nam:n ulkopuolisille tahoille:

- Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat El Nam:n IT-palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä.

- Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

- Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturva

El Nam:n käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään seuraavalla aikataululla:

- Asiakaspalautteet: Tiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas on antanut asiakaspalautteen. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on perusteltu syy kuten asiakaspalautteen perusteella maksettu asiakashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu lakiin perustuva syy.

- Arvontojen ja kilpailujen osanottajatiedot: Tiedot poistetaan, kun voittajaan on oltu yhteydessä ja palkinnot on jaettu.

- Verkkosivujen tiedot: 6 kuukautta verkkosivujen vierailuajankohdasta.

- Muut asiakastiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla El Nam:iin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Asiakasrekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä El Nam pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, El Nam ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat El Nam Oy, Burger-In Oy, AS Hesburgeri, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD ja muut Hesburger-yritysryhmään omistuksellisesti kuuluvat yritykset. Yhteydenotot voit toimittaa joko kirjeenä tai sähköpostilla:

El Nam Oy
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomi
privacy@hesburger.fi

Muutokset

El Nam kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitamme tietosuojaselosteella, mikäli sitä on päivitetty. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.  

Etusivulle