Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvonta

El Nam Oy (jäljempänä ”El Nam”) käsittelee asiakkaiden (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla. Tallennettu kuva määritellään henkilötiedoksi, jos yksityishenkilö on tunnistettavissa kuvasta. El Nam on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi eli tallennettua kameravalvontakuvaa suojataksemme omaisuuttamme, valvoaksemme tuotantoprosessiamme, ennaltaehkäistäksemme rikoksen kohteeksi joutumista, ja selvittäessämme jo tapahtuneita rikoksia ja vahinkotapahtumia toimipaikoissamme ja niiden läheisyydessä. Lisäksi tarkoituksemme on suojata henkilökuntamme työrauhaa sekä lisätä vastaavasti työturvallisuutta.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. El Nam katsoo, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin on El Nam:n omaisuuden suojaamiseksi ja työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, ja samoja intressejä ei voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Mitä tietoja käsittelemme ja mistä tiedot ovat peräisin?

Rekisteri koostuu aika- ja paikkasidonnaisista kameravalvontajärjestelmän videotallenteista. Nämä muodostavat rekisterin tietosisällön kokonaisuudessaan. Kameravalvontajärjestelmä on käytössä El Nam -ketjun ravintoloissa ja edellä mainittujen tilojen pihoilla ja välittömässä läheisyydessä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat El Nam:n asiakkaat sekä työntekijät. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat edellisten lisäksi myös muut kiinteistön käyttäjät.

Rekisteröityjä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta toimipaikoilla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Kuka saa käsitellä henkilötietoja?

Henkilötietoja saavat käsitellä ne El Nam:n sekä El Nam:n emoyhtiön, Burger-In Oy:n, ja Salmela-Yhtiöt Oy:n työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys. Lisäksi henkilötietoja saavat käsitellä ne El Nam:n sekä El Nam:n emoyhtiön, Burger-In Oy:n, ja Salmela-Yhtiöt Oy:n työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluvat rikos- tai vahinkoasioiden käsittely.

Henkilötietoja luovutetaan El Nam -ketjun sisällä Salmela-Yhtiöt Oy:lle teknisiä ja hallinnollisia tehtäviä varten sekä Gurulogic Microsystems Oy:lle kameravalvontapalvelun teknistä ylläpitopalvelua varten. Lisäksi henkilötietoja luovutetaan palvelun teknistä ylläpitoa varten ulkopuolisille IT-palveluntarjoajille.

Henkilötietoja luovutetaan poliisille ja muille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus kameratallenteiden käsittelyyn. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille myös tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

El Nam:n käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä pidetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta tarkastelulta. Rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

El Nam säilyttää kameratallenteita korkeintaan yhden (1) kuukauden ajan tallennushetkestä. Viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua tallenteet tuhotaan automaattisesti. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos se on tarpeellista rikosasian tai vahinkoasian käsittelemiseksi. Tallenteet hävitetään tässäkin tapauksessa niiden säilyttämisen käytyä tarpeettomaksi.

Olemme päätyneet yhden kuukauden säilytysaikaan, koska monet rikos- ja vahinkoasiat tulevat tietoomme vasta viiveellä. Haluamme varmistaa, että pystymme hyödyntämään kameravalvontajärjestelmää ilmoittamiimme käyttötarkoituksiin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla El Nam:iin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. El Nam:lla on oikeus pyytää Asiakkaalta lisätietoja Asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tietopyynnön toteuttamiseksi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä El Nam pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, El Nam ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toisen henkilötietorekisterin rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Jos Asiakas katsoo, että hänen yksityisyyttään on loukattu, hän voi tehdä valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Muutokset

El Nam kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitamme tietosuojaselosteella, mikäli sitä on päivitetty. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

El Nam Oy
Y-tunnus: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku
privacy@hesburger.fi

Etusivulle